นโยบายการยกเลิกและคืนสินค้า

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยทันที โดยจะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ในกรณีที่ทางบริษัทยังไม่ได้จัดส่งสินค้าเท่านั้น และหากลูกค้าได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อท่านจะได้รับเงินคืนตามยอดที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงินมา โดยจะต้องดูหลักฐานผ่านใบกำกับภาษีและใบเสร็จชำระเงิน โดยระยะเวลาในการคืนเงินจะอยู่ที่ 3-7 วัน

การคืนเงิน

สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.กรณีสินค้ามีสภาพสมบูรณ์ 

หากสินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เกิดความเสียหายทั้งกล่องสินค้ารวมถึงตัวสินค้า ทางบริษัทจะดำเนินการในการคืนเงินให้ท่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับสินค้ากลับคืนและตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้วว่ามีสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน โดยทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แบบเต็มจำนวนตามใบเสร็จชำระเงิน

2.กรณีสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์

หากสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากเกิดความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินการพิจารณาความเสียหายของสินค้า และสามารถคืนเงินให้ได้ตามมูลค่าของสินค้าที่เกิดความเสียหาย โดยทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ก็ต่อเมื่อได้รับสินค้าและดำเนินการตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ สินค้าที่สามารถดำเนินการคืนเงินได้จะต้องเป็นสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อผ่านทางบริษัทของเราเท่านั้น โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการติดต่อคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนสินค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้าดังนี้

  • สามารถติดต่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้าเท่านั้น
  • หากทดสอบแล้วพบว่าสินค้ามีความเสียหายจริงบริษัทยินดีให้เปลี่ยนสินค้าได้ทันที
  • สินค้าที่ดำเนินการส่งคืนจะต้องมีความครบถ้วน เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมหากลูกค้าทำสินค้าเสียหายด้วยตัวเองทางบริษัทขออนุญาตงดเปลี่ยนสินค้า

กรณสินค้าหมด

ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา หากท่านต้องการเปลี่ยนสินค้าแต่สินค้าหมดทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบเสร็จชำระเงิน

การเคลมสินค้า

หากสินค้าเกิดความเสียหายภายในระยะเวลาที่ยังมีการประกันสินค้าท่านสามารถดำเนินการขอเคลมสินค้าได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • เปลี่ยนสินค้าที่มีความเสียหายเป็นรุ่นเดิมที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อ
  • หากเกิดปัญหาไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องเคลมทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้ หรือสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับรุ่นนั้น ๆ โดยการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งทางบริษัทจะมีการแจ้งให้กับท่านทราบก่อนทุกครั้ง
  • กรณีที่เปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีราคาสูงกว่าเดิม ท่านสามารถยื่นเรื่องในการเคลมสินค้าได้และจะต้องดำเนินการจ่ายเงินในส่วนที่เกินจากราคาสินค้าตัวเดิม โดยจะต้องแจ้งให้กับบริษัททราบก่อนเคลมสินค้าทุกครั้ง
  • ในการเคลมสินค้าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะมีการแจ้งให้ท่านได้รับทราบทุกครั้งเกี่ยวกับระยะเวลาในการเปลี่ยนสินค้า